یا صاحب الزمان
خوشا به حال زائرانی که در کنار تو
امام حسین را زیارت کردند