تبلیغات


فیش حقوقی رهبر ایران را در اینجا ببینیداین فیلم در کانال تکاور موجود است
برای مشـاهدۀ مستنـدی کـوتاه از ایـن موضوع
روی تصویر کلیک کنید